KỶ CƯƠNG-TÌNH THƯƠNG-TRÁCH NHIỆM

Thông báo:
  • :
  • :
Sổ liên lạc điện tử
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 4
Tháng 12 : 143
Quý 4 : 836
Năm 2022 : 4.230

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. PHAN RANG – THÁP CHÀM

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO AN 2

 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Số: 01 /QĐ-TH.BA2

                     Bảo An, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

của trường Tiểu học Bảo An 2

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO AN 2, TP. PHAN RANG-THÁP CHÀM

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ  Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-PGDĐT ngày 06/01/2020 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Xét đề nghị của Bộ phận kế toán nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Tiểu học Bảo An 2 (theo các biểu đính kèm).

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT TP.PRTC;

- Lưu: VT, TV

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

   Trần Thị Mát

 

         Điều 3. Các bộ phận Văn phòng, kế toán của Trường Tiểu học Bảo An 2 thực hiện Quyết định này./.

 

 

 

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số      ngày    tháng    năm    của Bộ Tài chính

   

Đơn vị: Trường Tiểu học Bảo An 2

 

 Chương: 622

 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ- THBA2 ngày 08/01/2020 của Trường Tiểu học Bảo An 2 )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

  

Đvt: đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

1

2

3

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

I

 Số thu phí, lệ phí

 

1

Lệ phí

 

2

Phí

 

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

1

Chi sự nghiệp………………….

 

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

2

Chi quản lý hành chính

 

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

 

1

Lệ phí

 

2

Phí

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

5.156.676.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

5.156.676.000

1

Chi quản lý hành chính

 

1.1

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

 

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

2.2

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

5.156.676.000

3.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.156.676.000

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

4.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

5

Chi bảo đảm xã hội 

 

5.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. PHAN RANG – THÁP CHÀM

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO AN 2

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Số: 02/QĐ-TH.BA2

                     Bảo An, ngày 11 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

của trường Tiểu học Bảo An 2

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO AN 2, TP. PHAN RANG-THÁP CHÀM

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ  Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-PGDĐT ngày 10/01/2020 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Xét đề nghị của Bộ phận kế toán nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020, kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và kinh phí học sinh khuyết tật của Trường Tiểu học Bảo An 2 (theo biểu đính kèm).

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Điều 3. Các bộ phận Văn phòng, kế toán của Trường Tiểu học Bảo An 2 thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT TP.PRTC;

- Lưu: VT, TV

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)

 

 

   

    Trần Thị Mát

 

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số      ngày    tháng    năm    của Bộ Tài chính

   

Đơn vị: Trường Tiểu học Bảo An 2

 

 Chương: 622

 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ- THBA2 ngày 11/01/2020 của Trường Tiểu học Bảo An 2 )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

  

Đvt: đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

1

2

3

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

I

 Số thu phí, lệ phí

 

1

Lệ phí

 

2

Phí

 

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

1

Chi sự nghiệp………………….

 

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

2

Chi quản lý hành chính

 

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

 

1

Lệ phí

 

2

Phí

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

14.000.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

14.000.000

1

Chi quản lý hành chính

 

1.1

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

 

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

2.2

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

14.000.000

3.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (Hỗ trợ CPHT)

14.000.000

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

4.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

5

Chi bảo đảm xã hội 

 

5.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. PHAN RANG – THÁP CHÀM

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO AN 2

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Số: 45/QĐ-TH.BA2

                     Bảo An, ngày 24 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

của trường Tiểu học Bảo An 2

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO AN 2, TP. PHAN RANG-THÁP CHÀM

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ  Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-PGDĐT ngày 09/4/2020 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Xét đề nghị của Bộ phận kế toán nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 để trang bị phần mềm quản lý tài sản công  của Trường Tiểu học Bảo An 2 (theo biểu đính kèm).

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Điều 3. Các bộ phận Văn phòng, kế toán của Trường Tiểu học Bảo An 2 thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT TP.PRTC;

- Lưu: VT, TV

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)

 

 

   

    Trần Thị Mát

 

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số      ngày    tháng    năm    của Bộ Tài chính

   

Đơn vị: Trường Tiểu học Bảo An 2

 

 Chương: 622

 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-THBA2 ngày 24/04/2020 của Trường Tiểu học Bảo An 2 )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

  

Đvt: đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

1

2

3

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

I

 Số thu phí, lệ phí

 

1

Lệ phí

 

2

Phí

 

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

1

Chi sự nghiệp………………….

 

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

2

Chi quản lý hành chính

 

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

 

1

Lệ phí

 

2

Phí

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

9.000.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

9.000.000

1

Chi quản lý hành chính

 

1.1

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

 

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

2.2

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

9.000.000

3.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (trang bị phần mềm QLTS công)

9.000.000

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

4.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

5

Chi bảo đảm xã hội 

 

5.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. PHAN RANG – THÁP CHÀM

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO AN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Số: 57 /QĐ-TH.BA2

                     Bảo An, ngày 29 tháng 06 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

của trường Tiểu học Bảo An 2

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO AN 2, TP. PHAN RANG-THÁP CHÀM

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ  Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-PGDĐT ngày 25/06/2020 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Xét đề nghị của Bộ phận kế toán nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020, kinh phí mua trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy các cơ sở giáo dục và kinh phí xây dựng xã hội học tập của Trường tiểu học Bảo An 2 (theo biểu đính kèm).

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT TP.PRTC;

- Lưu: VT, TV

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

   Trần Thị Mát

 

 

 

 

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số      ngày    tháng    năm    của Bộ Tài chính

   

Đơn vị: Trường Tiểu học Bảo An 2

 

 Chương: 622

 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ- THBA2 ngày 29/06/2020 của Trường Tiểu học Bảo An 2 )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

  

Đvt: đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

1

2

3

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

I

 Số thu phí, lệ phí

 

1

Lệ phí

 

2

Phí

 

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

1

Chi sự nghiệp………………….

 

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

2

Chi quản lý hành chính

 

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

 

1

Lệ phí

 

2

Phí

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

63.500.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

63.500.000

1

Chi quản lý hành chính

 

1.1

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

 

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

2.2

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

63.500.000

3.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (Mua trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy)

63.500.000

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

4.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

5

Chi bảo đảm xã hội 

 

5.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

Văn bản mới
Tra cứu văn bản
Bài giảng điện tử
Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Phường Bảo An

Email :  ntn-tpphanrang-thapcham-thbaoan2@edu.viettel.vn

Điện thoại :0900000000

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên tốt nghiệp Đại học trong đó hơn 30% có trình độ Thạc sĩ, một nhà giáo ưu tú. Là những giáo viên giỏi, chiễn sĩ thi đua được tuyển chọn từ những trường THCS có uy tín của TỉnhThành, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi, du học quốc tế; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. Ngoài ra, trường còn mời đội ngũ giáo viên người nước ngoài có kinh nghiệm giảng dạy, thân thiện với học sinh.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với tinh thần số 07 của Sở Giáo dục về việc phát triển giáo dục trình độ chất lượng cao.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT, đảm bảo đạt điểm cao trong các kì thi học sinh giỏi, thi vào lớp 6 THCS, thi đỗ vào lớp 6 các trường THCS Chuyên và THCS chất lượng cao của TỉnhThành.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Giao lưu và hội nhập quốc tế qua việc chú trọng dạy môn ngoại ngữ với bốn kĩ năng cơ bản giúp học sinh giao lưu và hội nhập tốt với bạn bè quốc tế, tổ chức liên kết với một số trường quốc tế giúp học sinh làm quen với môi trường giáo dục chuẩn quốc tế.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình tăng cường nâng cao, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
- Tổ chức học theo phòng học bộ môn, học trên mạng; mở rộng các hình thức dạy và học đối với các trường trong và ngoài nước.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phòng thí nghiệm, thực hành.
- Liên kết với các trường THCS, THPT trong và ngoài tỉnh, Trung tâm ngoại ngữ, …để mời giáo viên tham gia giảng dạy các chuyên đề, các Câu lạc bộ.
- Liên kết với một số trường ở các nước có nền giáo dục phát triển như Singapore, Anh quốc, Austraylia…để tổ chức liên hoan trại hè cho học sinh tham quan hội nhập, du học có học bổng…
- Tổ chức Câu lạc bộ năng khiếu cho học sinh (Văn hóa, nghệ thuật, thể thao…) Tổ chức các buổi hội thảo, cimena, các cuộc thi olympic… phục vụ cho công tác dạy và học.

* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – Câu lạc bộ năng khiếu, CLB Văn, Thể, Mỹ theo sở thích
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi hùng biện, thi học sinh thanh lịch…với các trường bạn, các trường trong khu vực và quốc tế
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Liên kết với Trung tâm tư vấn để kịp thời tư vấn về tâm lý, tình cảm cho giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Bảo An 2