Phòng chống bão số 12

100% CBCNV tham gia phòng chống cơn bão số 12, chuẩn bị tư trang tham gia phòng chống bão.