TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO AN 2
--------

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          ---------------

 

Số: 03/QĐ-THBA2

 

    Bảo An, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

                                          QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của

Trường Tiểu Học Bảo An 2.

 

       HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH BẢO AN 2 TP. PHAN RANG-THÁP CHÀM

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-PGDĐT ngày 08/01/2019 của Phòng Giáo dục – Đào tạo TP. Phan Rang – Tháp Chàm về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Trường tiểu học Bảo An 2 (theo biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận kế toán, tài vụ, văn phòng, các thành viên của trường tiểu học Bảo An 2 tổ chức thực hiện Quyết định này./.

                                                                                                                                                              

Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục- Đào tạo TP. PR-TC (b/c);
- Lưu :VT.

                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                 Trần Thị Mát

 

 

 

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường tiểu học Bảo An 2 
 Chương: 622 
DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 03/QĐ-THBA2 ngày 10/01/2019 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Bảo An 2)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
  Đvt: Triệu đồng
Số
TT 
Nội dungDự toán được giao
ITổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
IIDự toán chi ngân sách nhà nước 
1Chi quản lý hành chính 
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2Nghiên cứu khoa học 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                               2.669,769
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                  2.664,769
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 5
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
5Chi bảo đảm xã hội   
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
6Chi hoạt động kinh tế  
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
7.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
8.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
9.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
10.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
11Chi Chương trình mục tiêu 
1Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 
 (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) 
2Chi Chương trình mục tiêu 
 (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)